Kamudaki sağlık işçilerinin kısmi süreli çalışma hakkı kısıtlanamaz
Kamuda görev yapan sağlık işçilerinin analık izni sonrası kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı işveren tarafından kısıtlanamaz. İşveren süre sınırı getiremez.
Okurumuzun Sorusu:

Kamuda sağlık işçisi olarak çalışıyorum. Okul çağına başlama yaşına kadar kısmi süreli çalışmaya geçiş için başvuru yaptık. Kurum bazı sebepleri bahane edip sadece 2 ay verebiliriz diye yazı yazmış. Burada bizim 2 ayı kabul etmeme hakkımız var mı veya kurumun süre belirtme hakkı var mı?

Kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı İş Yasası’nın 13. maddesi ile Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik’te düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin 12. maddesine göre;

“(1) Kısmi süreli çalışma;

a) Özel sağlık kuruluşlarında ilgili mevzuat uyarınca mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde tam zamanlı çalışması öngörülenler tarafından yerine getirilen işlerde,

b) Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar hâlinde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde,

c) Nitelikleri dolayısıyla bir yıldan az süren mevsimlik, kampanya veya taahhüt işlerinde,

ç) İş süresinin haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından uygun olmayan işlerde,

işverenin uygun bulması hâlinde yapılabilir.

(2) Birinci fıkrada sayılmayan işlerde işverenin uygun bulma şartı aranmaksızın kısmi süreli çalışma yapılabilir.”

Kamuda yürütülen sağlık hizmetleri yukarıdaki birinci fıkrada sayılan kapsama girmiyor. Evet. Sağlık kuruluşlarına ilişkin bir istisna var ama bu istisna sadece özel sağlık kuruluşlarını kapsıyor. Dolayısıyla okurumuzun kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkını kullanabilmesi için “işverenin uygun bulma şartı” aranmıyor. Yani okurumuzun işyerine yaptığı başvuru, bu hakkı kullanması için yeterli. İşverenin uygun bulmasına gerek yok.

Ancak okurumuzun çalıştığı hastane “yeni hizmet binasına taşınma, personel sayısının yetersizliği, pandemi ve iş yükü” gibi bir dizi gerekçe gösterip, okurumuza sadece 2 ay süreyle kısmi süreli çalışma yapabileceği yanıtını vermiş.

Oysa hastanenin okurumuzun başvurusu reddetme gibi bir yetkisi olmadığı gibi okurumuzun kısmi süreli çalışabileceği süreyi sınırlama gibi bir yetkisi de yok. Başka bir deyişle hastanenin verdiği yanıtın hiçbir yasal dayanağı olmadığı gibi hastane (işveren) okurumuzun yasal hakkını keyfi, yasaya ve yönetmeliğe aykırı bir biçimde kısıtlamaya çalışıyor. Altını çizelim, pandemi nedeniyle sağlık personeline getirilen izin, emeklilik ve benzeri yasaklar kaldırıldı. Yani Kovid-19 pandemisi de işverene böyle bir yetki tanımıyor.

Peki okurumuz bu aşamada ne yapabilir?

1) Hastanenin getirdiği “2 aylık süre sınırı” yasal olarak yok hükmündedir. Okurumuz yasa ve yönetmeliğe uygun biçimde başvurusunu yapmıştır. Okurumuz çocuğu ilköğretim çağına gelene kadar kısmi süreli çalışma hakkını kullanabilir.

2) Okurumuz hastanenin yanıtına yazılı bir dilekçe ile yanıt verebilir, hastanenin getirdiği 2 aylık sürenin ilgili yönetmeliğe aykırı olduğunu, hastanenin böyle bir yetkisinin bulunmadığını belirte-bilir, işverenin onay şartı aranmadığını anımsatabilir ve çocuğu ilköğretim çağına gelene kadar bu hakkını kullanacağını hastaneye bildirebilir,

3) Hastanenin sorun çıkarmaya devam etmesi halinde, konuyu Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve CİMER’e taşıyabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacak bir görüş yazısı oldukça faydalı olabilir.

4) Sağlık iş kolundaki sendikalardan yasal destek isteyebilir.


İlgili haberler
Kısmi süreli çalışmaya geçişte işveren yalanlarına...

Kadın işçi, çocuğu zorunlu ilköğretim çağına (6 yaşına) gelene kadar istediği zaman kısmi süreli çal...

Çocuk 6 yaşına gelene kadar kısmi süreli çalışmaya...

Kadın işçi, analık izni sonrası çocuğu zorunlu ilköğretim çağına (6 yaşına) gelene kadar istediği za...

Kısmi süreli çalışmada işveren tek taraflı değişik...

Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin çalışma saatlerini işveren belirler. Ancak belirlenmiş bu çalış...